| 2. jūnijs, 2018

SIA “Sertifikācijas centrs” piedāvā semināru
Personas datu aizsardzība
Jaunās Regulas prasības – teorija un prakse
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Kursu lektore
Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu

aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības un migrācijas procesu vadītāja Latvijas
un starptautiskajā vidē Indra Markova.

Seminārā plānots:

  • izskaidrot būtiskākos jaunās regulas noteikumus un sniegt ieskatu par
    uzņēmumos/iestādēs prioritāri veicamajām darbībām, lai organizācija novērtētu savu gatavību jaunajam regulējumam personas datu aizsardzības jomā pēc 25.maija.
  • Semināra gaitā paredzēti gan praktiskie darbi, gan diskusijas par dažādiem
    problēmjautājumiem, lai katrs dalībnieks spētu aktivizēt savas zināšanas un pieredzi un,
    sasaistē ar dzirdēto informāciju un praktiskajos darbos gūtajam iemaņām, izmantot ikdienas pienākumu veikšanā datu aizsardzībā.

Semināra telpas Rīgas centrā (Lāčplēša iela) tiks izvēlētas atkarībā no dalībnieku skaita.

Semināra norises laiks: 28. jūnijs laikā no 9:00 līdz 17:00.
Semināra laika plānojums paredz vienas stundas pārtraukumu pusdienām.

Iepriekš iegūtā izglītība: seminārs TIKAI tiem dalībniekiem, kuri ir beiguši 42 akadēmisko
stundu apmācību kursu Datu aizsardzības speciālistiem saskaņā ar MK noteikumiem nr.80.

Semināra cena 115,00 EUR + PVN.